Boğaziçi Üniversitesi Denizcilik ve Yelken Kulübü

Yönetmelik

Takım Tüzüğü

Bölüm 1: Kuruluş ve Kuruluş Hükümleri
Çalışma Biçimi

Madde 4- Takım amacını gerçekleştirmek için,

4.1) Yeni Üyelerin alınmasını özendirir ve Üye kaydeder,

4.2) Faaliyetleri ile ilgili hizmet projeleri uygular.

4.3) Konferanslar, toplantılar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar ve forumlar düzenler; sergiler, standlar ve kermesler açar,

Çalışma Biçimi

4.4) Takım bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile amaç çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

4.5) Kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar,

4.6) Yurt içi ve Yurt dışında sportif ya da turistik nitelikli geziler düzenler,

4.7) Yardım Toplama Kanunu ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir,

4.8) Gerekli diğer çalışmaları yapar.

Çalışma İlkeleri

Madde 5- Takım amatör bir kuruluş olup siyasal konularla uğraşmaz, çalışma ve toplantılarında hiçbir biçimde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülmez, tartışılmaz ve uygulanmaz. Sportif eğitim merkezi ve tesisleri ile spor çalışmalarına ayrılan yerlerde şans ve bahis oyunları oynanamaz, oynatılamaz.
 

Bölüm 2: Yönetim Biçimi
Yönetim Kurulu Seçimi

Madde 6- Her sene sonunda tüm üyelerin katılımıyla yapılan genel kurulda,

6.1) Yönetim Kurulu Başkanı adayları gelecek faaliyetleri hakkında brifing verirler,

6.1.1) En az 12 ay süresince takımda yer alan 3 yıldız yelkenciler Yönetim Kurulu başkan adayı,

6.1.2) En az 1 yıldız yelkenciler Yönetim Kurulu adayı olabilirler.

6.1.3) Yönetim Kurulu Başkanı adayı, kendi aday yönetim kurulu’nu tanıtır.

6.2) Açık oylama usulüyle Yönetim Kurulu belirlenir.

6.3) Seçilen Yönetim Kurulu başkanı, yıl içerisinde olağanüstü bir durum nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalırsa, yerine gelecek başkan Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu Görevleri

Madde 7- Takım ile ilgili tüm kararları alan Yönetim Kurulu’nun görevleri,

7.1) Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yelken sporunu tanıtıp, onlara eğitim vermek, tüm yelken camiasına açık yelken yarışları düzenlemek,

7.2) Teorik ve pratik eğitim çalışmalarını hazırlamak, koordine etmek, geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

7.3) Yarış ekiplerini belirlemek, koordine etmek ve kontrol etmek,

7.4) Kurulacak alt komitelere ve çalışma gruplarına karar verip, bunları kontrol etmek,

7.5) Takımın birlikteliğini ve koordinasyonunu sağlamak,

7.6) Takımın devamlılığını sağlayacak şekilde takıma yeni üyeler dahil etmek,

7.7) Takımın Yelken Camiası içindeki yerini ve saygınlığını koruyup, takımın çıkarları doğrultusunda sosyal faaliyetlerde bulunmak.

7.8) Yukarıda belirtilen görevlerin hiçbiri Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kişisel çıkar veya ticari amaç güdülerek yürütülemez.

7.9) Yönetim Kurulu görevlerini, Yönetim Kurulu üyelerinin menfaatlerini ön planda tutarak kullanamaz.

7.10) Yönetim Kurulu, faaliyetlerini düzenli olarak Denetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Madde 8- Yönetim Kurulu kendi içindeki görev dağılımını ihtiyaçlarına göre belirler. Yönetim Kurulu’ndaki her üye, sene başında kendisine verilen görevle, takıma karşı sorumludur. Görevler sene içinde Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 9- Yönetim Kurulu Toplantıları,

9.1) Sadece Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Kapalı Yönetim Kurulu toplantıları,

9.1.1) Kapalı Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar takıma sunulmak zorunda değildir.

9.2) Yönetim Kurulu’nca belirlenecek zamanlarda tüm üyelerin katılımına Açık Yönetim Kurulu toplantıları olarak yapılır.

9.2.1) Açık Yönetim Kurulu’ndaki amaç sinerji yaratıp, takımın işleyişinde ve organizasyonlarında değişik bakış açıları yakalamak ve hızlı bir görev aktarımı oluşturmaktır.

9.3) Tüm Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi ve yönetilmesi, Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevidir. Başkan, bu görevleri geçici bir süreliğine Takım Kaptanı’na devredebilir.

9.4) Yönetim Kurulu üyeleri, geçerli mazeret olmazsızın, Yönetim Kurulu toplantılarına devamsızlık edemezler. Aksi takdirde, Yönetim Kurulu, üye hakkında işlem yapma hakkına sahiptir.

Üyelik

Madde 10- Tanıtım formlarıyla öğrenciler hakkında bilgiler alınır. Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü ölçüde öğrenci dönem başında takıma dahil edilir.

10.1) Takım sporcusu ve takım üyesi olmak için en az 1 yıldız yelkenci olmak gereklidir.

10.2) Takım yarışçısı olmak için en az 2 yıldız yelkenci olmak gereklidir.

10.3) Yelken yarışlarında yarışmakta olan deneyimli sporculara Yönetim Kurulu kararıyla ‘yıldız’ verebilir.

10.4) Takımdan ayrı kaldığı dönemde yelken faaliyeti gösterdiğine dair imzalı resmi belge getirildiği takdirde takıma yeniden dahil edilmek isteyen sporcular gerekli sınavları geçtiklerinde üst kademelerden devam edebilirler.

10.5) Takdir hakkı Yönetim Kurulu’nundur.

10.6) İç tüzüğe aykırı davranan ve genel ahlak kurallarına aykırı davranışlar sergileyen üye takımdan ihraç edilir. Takımdan ihraç edilen üye bir daha takım faaliyetlerine katılamaz.

Denetim Kurulu

Madde 11- Takımın Denetim Kurulu, takımın kuruluşundan, günümüze kadar Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla görev almış veya takım hiyerarşisinde 3 yıldız yelkenci seviyesine yükselmiş tüm öğrenciler ve mezunlardan oluşur. Yönetim Kurulu’ndaki görevini hakkıyla icra etmiş tüm üyeler, görevlerinin bitiminden itibaren otomatikman Denetim Kurulu üyesi olurlar.

11.1) Onayı Denetim Kurulu’na bırakılmış bir kararın kabulu için Denetim Kurulu’ndaki üye sayısının en az yarısından bir fazlasının, karar bildirmesi yeterlidir.

11.2) Denetim Kurulu’ndaki üyeler, toplantılara katılamıyorlarsa yetkilerinden geciçi bir süre vazgeçtiklerini bildirebilirler veya yetkilerini yine Denetim Kurulu’ndan bir üyeye devredebilirler. Denetim Kurulu’ndaki görevini uzun süre ihmal ettiği belirlenen bir üyenin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından sınırlanabilir.

Bölüm 3: Eğitim Sistemi

Madde 12- Takım eğitim sistemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş “Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı Eğitim Standartları”na göre işler. Takımın anlaşmış olduğu eğitim kurumları bu standartlara uymak zorundadır.

Bölüm 4: Yarışçılık ve Lisans Çıkartma

Madde 13- Boğaziçi 1896 Spor Klübü lisansı en az 1 Yıldız Yelkenci olmuş sporculara çıkartılabilir. Yarışlara Tavsiye Edilebilme

Madde 14- En az 2 yıldız yelkenci adayı sporcular Yönetim Kurulu kararıyla yarışan teknelere tavsiye edilebilir. Yarışlara Katılma

Madde 15- Takım teknelerinin sezon boyunca resmi yarışlara girmeleri teşvik edilir. Takım teknelerinde ve diğer teknelerde yarışacak sporcular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

15.1) Yarışmak üzere görevlendirilmiş sporcu,

15.1.1) İlk geçerli olmayan mazeretli, yarışa katılmayışında “1 Uyarı” alır,

15.1.2) İlk haber vermeksizin yarışa katılmayışında “1 Uyarı” alır,

15.1.3) 15.1.1 ve 15.1.2 durumlarının tekrarında 3 ay boyunca yarışmaktan men edilir ve ancak bu 3 ay sonunda Yönetim Kurulu kararıyla tekrar yarışmak üzere önerilebilir.

15.2) En az 2 yıldız olan tüm sporcular, takım adına yarışa katılma isteklerini Yönetim Kurulu’na bildirmeleri gerekmektedir.

15.3) Takımı temsilen yarışlara katılacak sporcuların seçiminde öncelik yarışçılık tecrübesi ile performansı ve takım içerisindeki aktifliğidir.

Madde 16- Takım içi yarışlarda, en az 2 yıldız olan sporcular kaptan olacak şekilde, takımın tüm sporcuları kendi ekiplerini kurup yarışmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yarış organizasyon komitesinin, yarışabilme isteğini mantıksız bir sebep ile red etmesi halinde, sporcular Yönetim Kurulu’nun devreye girmesini isteyebilirler.

Bölüm 5: Dış İlişkiler ve Tanıtımlar
Okul içi İlişkiler

Madde 17- Takım kampüs içerisinde her sene en az bir tanıtım toplantısı düzenlemelidir. Tanıtım toplantısının içeriği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

17.1) Takım, kampüs içerisinde tüm öğrencilerle, akademik kurumlarla, öğretim üyeleriyle, çalışanlarla ilişki içerisindedir ve iyi ilişkilerini sürdürmek zorundadır.

Yurtiçi Kulüplerle İlişkiler

Madde 18- Takım yurtiçi kulüplerle yakın ilşkilerde bulunup, faaliyetlerini tanıtmalıdır. Gerekirse ortak faaliyetlerde bulunmak için çaba harcanmalıdır ve takımın kaynakları bu amaca aktarılmalıdır.

Yurtdışı Üniversitelerle İlişkiler

Madde 19- Yurtdışı üniversiteler ve bunların yelken takımlarıyla yakın ilişkiler kurulup, geliştirilmelidir. Gerekirse ortak faaliyetlerde bulunmak için çaba harcanmalıdır ve takımın kaynakları bu amaca aktarılmalıdır.

Basın ve Medya ile İlişkiler

Madde 20- Takım, basın bültenleri hazırlayıp, faaliyetlerini Yelken Camia’sına duyurur. Dergi, gazete, televizyon ve radyo gibi medya organlarında, faaliyetleri ile alakalı olacak biçimde, saygınlığını ve takımın rengini kaybetmeden yer almak için özel çaba gösterir. Bu işler için Yönetim Kurulu’nun belirlediği sorumlular görevlendirilebilir.

Bölüm 6: Faaliyetler

Madde 21- Her eğitim dönemi sununda takım sporcularının katılacağı Match Race ve/veya Fleet Race ve/veya Team Race düzenlenir. Üniversiteler Arası Yelken Şampiyonası

Madde 22- Takım, Türkiye’deki üniversitelerin yelken topluluklarını kaynaştırmak üzere Üniversiteler Arası Yelken Yarışları düzenler. Katılımcıları ve yarış formatını Yönetim Kurulu belirler.

Geziler

Madde 23- Okulun tatil olduğu dönemlerde yalnız takım sporcularından oluşan bir kafileyle yelkenli gezi düzenlenir.

23.1) Uygun şartlar oluştuğunda, zaman ve gerekli sayıda sporcu katılımı, Dönem Arası, Spring Break ve Yaz tatillerinde yelkenli gezi düzenlenir.

23.2) Yelkenli Eğitim Gezilerinin programı, “Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı Eğitim Gezisi İçeriği”ne göre düzenlenir ve her sene bu programın iyileştirilmesi beklenir.

Ulusal Yat Yarışları

Madde 24- Boğaziçi Üniveritesi 1896 Yelken Takımı, gerekli şartlar yerine geldiğinde her sezon en az bir ulusal yat yarışına ev sahipliği yapmak üzere girişimlerde bulunur.

Uluslararası Yat Yarışları

Madde 25- Takım uluslararası yat yarışlarına kendi tekneleri ya da diğer teknelere önereceği sporcularıyla katılmak için tüm imkanlarını kullanır.

 

Bölüm 7: Yürütme ve Değiştirilme

Madde 26- Bu tüzük ile birlikte “B.U. Yelken Takımı Yıldız Bröve Sistemi”, “B.U. Yelken Takımı Eğitim Standartları”, “B.U. Yelken Takımı Yönetim Kurulu Çalışma Prensipleri ve Görev Dağılımı”, “B.U. Yelken Takımı Gezi Standartları” dosyalarına uyulması zorunludur. Tüzük bu dosyalara paralel olarak hazırlanmıştır.

Madde 27- Bu Tüzük, Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı 2003-2004 Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Tüzüğün zaman içerisinde değiştirilmesi veya tüzüğe madde eklenmesi ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun oyçokluğuna dayalı kararı ile gerçekleşebilir.

27.1) Tüzüğün yürütülmesi Yönetim Kurulu Başkanı’nın sorumluluğu altındadır.

 
KAPAT